قسمت هفتم؛ افشای نقشهٔ انتشار شایعهٔ غیبت آقای دکتر نورعلی تابنده

۶۰۶

ضرورت ارائهٔ گواهی پزشکی قانونی در رابطه با مشخص کردن علت فوت جناب دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه.

ضرورت ارائهٔ فیلم دوربین مدار بسته از اتاق ایشان در شب آخر حضورشان در بیمارستان مهر.

در همین رابطه : 

طرح چند پرسش پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده از دکتر سیدمصطفی آزمایش

گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده

قسمت سوم؛ گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده

قسمت چهارم؛ گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون شبهات مطرح شده در دوران حصر خانگی دکتر تابنده

پرسش دکتر سیدمصطفی آزمایش از آقایان نمایندگان اربعه افتخاری محترم

قسمت ششم؛ طرح پرسش جهت رفع ابهام