پرده دود آتش گلستان هفتم

۲,۲۲۷

در این تحلیل در نظر داریم به بررسی نحوه دستیابی اسناد برنامه اتمی جمهوری اسلامی توسط موساد و همزمانی آن با وقایع گلستان هفتم واقع در خیابان پاسداران تهران در بهمن ماه ۹۶ بپردازیم تا از منظری دیگر به آنچه بر دراویش گنابادی گذشت بنگریم.

مقاله را اینجا بخوانید.