توضیحات حقوقدان کمیته حقیقت یاب پیرامون گواهی فوت صادره برای دکتر تابنده

۳۶۷

گزارش جمعبندی آقای افشین ساجدی عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده نسبت به ابعاد حقوقی صدور گواهی فوت برای دکتر نورعلی تابنده از سوی تیم پزشکی ایشان و مسئولیتی که متوجه پزشک معالج و بیمارستان مهر است.

افشین ساجدی
تحلیل‌گر و حقوق‌دان ، عضو کمیته حقیقت‌یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده