آغاز هفته طرح پرسش های حقوقی؛ پرسش عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب دکتر تابنده از دکتر هرسینی

۸۱۴

با آغاز هفته طرح پرسش از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری ، جناب آقای افشین ساجدی حقوقدان و تحلیلگر و عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی نخستین پرسش این هفته را به بحث تولیت حسینیه های شیراز و کرمان و احکام مخدوش دادگاه در ارتباط با این تولیت با اشاره به فرمان حاج محمد آقا تابنده بمناسبت سالگرد رحلت آقای سلطانحسین تابنده ملقب به رضاعلیشاه اختصاص داده است.