قسمت سوم از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

۳۵۴

این هفته به طرح پرسش از دکتر غلامرضا هرسینی عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری اختصاص دارد.

در همین رابطه :

قسمت اول از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

گردآوری و تنظیم:

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده

با پیشنهاد و همکاری:

حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده

تهیه شده از سوی:

پیروان، عاشقان، ارادتمندان، دوستداران، علاقه مندان و مریدان دکتر نورعلی تابنده

افتخار انتشار با:

سایت اینفوصوفی

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

https://t.me/infosufi

اینستاگرام :

www.instagram.com/info.sufi