پرسش عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب دکتر تابنده از دکتر هرسینی پیرامون حکم «نفی بلد»

۴۱۵

در هفته طرح پرسش از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری ، جناب آقای افشین ساجدی حقوقدان و تحلیلگر و عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دومین پرسش از این مجموعه را به حکم ناعادلانه «نفی بلد» از جناب دکتر نورعلی تابنده اختصاص داده است.

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

قسمت اول از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری