سومین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی در مورد سردار محمد راجی

۶۸۴

در هفته طرح پرسش از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری ، جناب آقای افشین ساجدی حقوقدان و تحلیلگر و عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی سومین پرسش از این مجموعه را به شهادت سردار محمد راجی زیر شکنجه اختصاص داده است.

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

قسمت اول از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری