پنجمین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی پیرامون صدور دو بار حکم جلب برای دکتر نورعلی تابنده

۶۴۵

در هفته طرح پرسش از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری ، جناب آقای افشین ساجدی حقوقدان و تحلیلگر و عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی پنجمین پرسش از این مجموعه را به صدور دوبار حکم جلب یکبار در بهمن ماه ۱۳۹۶ و بار دیگر در شهریورماه ۱۳۹۸ برای دکتر نورعلی تابنده اختصاص داده است.

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

قسمت اول از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت دوم از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری