ششمین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی پیرامون نحوه رسیدگی قضایی به پرونده شهید محمد ثلاث

۴۷۵

در این فایل تصویری جناب آقای افشین ساجدی حقوقدان و تحلیلگر با پرداختن به نواقص ماهوی – شکلی و شرعی در روند بررسی پرونده دادرسی شهید محمدیاور ثلاث پرسشهای حقوقی خود را از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری مطرح می سازد.

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

قسمت اول از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت دوم از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت سوم از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

آغاز هفته طرح پرسش های حقوقی؛ پرسش عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب دکتر تابنده از دکتر هرسینی

پرسش عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب دکتر تابنده از دکتر هرسینی پیرامون حکم «نفی بلد»

سومین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی در مورد سردار محمد راجی

چهارمین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی پیرامون اعمال محدودیت‌ها بر دکتر نورعلی تابنده

پنجمین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی پیرامون صدور دو بار حکم جلب برای دکتر نورعلی تابنده