هفتمین سؤال؛ جبران خسارت و احقاق حقوق دراویش گنابادی آسیب دیده در واقعه شب گلستان هفتم

۳۶۹

آقای ساجدی حقوقدان و تحلیلگر و عضو کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده از دکتر غلامرضا هرسینی خواستار پاسخگویی پیرامون اقدامات قضایی – حقوقی صورت گرفته از سوی وکیل مدافع و مشاور عالی سلسله در مورد نقض حقوق شهروندی دراویش گنابادی آسیب دیده و شکنجه شده در واقعه شب گلستان هفتم شده است.

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

قسمت اول از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت دوم از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت سوم از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

آغاز هفته طرح پرسش های حقوقی؛ پرسش عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب دکتر تابنده از دکتر هرسینی

پرسش عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب دکتر تابنده از دکتر هرسینی پیرامون حکم «نفی بلد»

سومین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی در مورد سردار محمد راجی

چهارمین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی پیرامون اعمال محدودیت‌ها بر دکتر نورعلی تابنده

پنجمین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی پیرامون صدور دو بار حکم جلب برای دکتر نورعلی تابنده

ششمین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی پیرامون نحوه رسیدگی قضایی به پرونده شهید محمد ثلاث