پرسش چهارم عضو کمیته حقیقت‌یاب از آقای حسینعلی کاشانی

۴۳۱

این هفته به طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی اختصاص دارد.

در این ویدئو جناب آقای افشین ساجدی حقوقدان و تحلیلگر و عضو کمیته حقیقت یاب ، با اشاره به اجازات صادره از سوی مراجع تقلید حکومتی و مارک دار که فتاوی تحریم علیه مکتب انسانساز تصوف و درویشی بویژه شخص دکتر نورعلی تابنده ، برای آقای حسینعلی کاشانی صادر کرده اند می پرسد: «آیا با توجه به اجازه شما برای جمع آوری وجوهات شرعیه از سوی مراجع تقلید ضدتصوف ، این اجازه به معنای گسیل این مبالغ به دفاتر این آقایان مراجع از سوی شما و برخی دیگر از مجازین نمازی نیست که توسط شما اجازه نماز اخذ کرده اند؟»

در همین رابطه : 

آغاز هفته طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت اول از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

حسینعلی کاشانی؛ نماینده دکتر نورعلی تابنده یا نماینده علوی گرگانی؟

قسمت دوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

قسمت سوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

دومین پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

گردآوری و تنظیم:

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده

با پیشنهاد و همکاری:

حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده

تهیه شده از سوی:

پیروان، عاشقان، ارادتمندان، دوستداران، علاقه مندان و مریدان دکتر نورعلی تابنده

افتخار انتشار با:

سایت اینفوصوفی

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

https://t.me/infosufi

اینستاگرام :

www.instagram.com/info.sufi