جزئیات لایحه دفاعی محمد ثلاث در اختیار مراجع حقوقی بین المللی

۱,۹۳۸

لایحه دفاعی محمد ثلاث که در اختیار مراجع حقوقی بین المللی،به منظور رسیدگی و سنجش حکم صادر شده از سوی دادگاه های نظام ایران برای وی،قرار گرفته است.