اطلاعیه سایت اینفوصوفی

۴۱۴

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می رساند؛
به دلیل کثرت سؤالات ارسالی از سوی مخاطبان سایت اینفوصوفی، هفته طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی چند روزی به درازا خواهد کشید.
اینفوصوفی از کلیه عزیزانی که مایلند همچنان سوالات خود را ارسال دارند، تقاضامند است؛ در روزهای پیشرو نسبت به ارسال پرسشهای خود ، اقدام نمایید.

دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹