عهد الست

۳۴۲

در این گفتار به بررسی بخشهایی از فرمایشات دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه – به تاریخ پنجشنبه ۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ در جلسه آقایان- می پردازیم آنجا که می فرمایند :

ما بستۀ تو هستیم
حاجت به بستنی نیست
عهدی که با تو بستیم
هرگز شکستنی نیست
خوب به معنای همین شعر عامیانه توجّه کنید،
اساسِ درویشیه
بوجود آوردن یک عهدی است که هیچ‌کس نمی‌تواند بشکند…

مجموعه گفتارهای دکتر سیدمصطفی آزمایش