نامه‌ای به برادران مقیم ترکیه از سوی برخی از دراویش زندانی

۴۶۲

باسلام واحترام خدمت همه برادران ودوستان در غربت

عزیزان و سروران:
همیشه بد خواهان و شرارت طلبان در کمین مکتب درویشی و تصوف بوده‌اند و چون اکثر مخالفان درک درستی از این راه و حقیقت آن نداشتند با این تفکر صلح طلب و حقیقت جو به مقابله میپرداختند و این مخالفت‌ها ودشمنی‌ها در اکثر دوران‌ها بوده ولی متاسفانه در حال حاضر و حکومت حاکم بر ایران، این به اصطلاح جمهوری؛ از ابتدای زمامداری به انواع و شیوه‌های مختلف سعی در تنگنا قرار دادن وابستگان و پیروان این مکتب قرار داده و نوع این برخوردها به مانند دشمنی های دوران‌های گذشته نبوده و به طور سیستماتیک و منظم این دشمنی‌ها توسط حاکمیت بر علیه پیروان سلسله گنابادی صورت گرفته. همانطوری که تحلیلگران سیاسی و امنیتی رژیم بارها وجود سلسله دراویش را معظل امنیتی معرفی و آنرا برای حفظ نظام چالشی عمیق دانسته‌اند و از برخورد آنها در طول سالیان گذشته کاملا میتوان عمق نگاه حاکمیت را به این مسلک عرفانی فهمید که شرح آن مثنوی هفتاد من خواهد شد.
نهادهای امنیتی و برنامه ریزان آنان، از جهتی؛ بر جنایات خود رنگی دیگر میپاشند و بطور مزورانه برخورد با دراویش را موجه و در پوشش قانون نشان میدهند که شرح آن در این کلام نمی گنجد.
اکنون از تخریب و تهدید و حبس و شکنجه و اعدام فراتر رفتند و کلییت سلسله و اصول و پایه‌های این مسلک انسان ساز و الهی را بوسیله ایادی خودشان در درون سلسله که خود و خدای خویش را به بهایی اندک فروختند، هدف قرار دادند.
این فشارها و ظلم‌هایی که در پوشش قانون خود نوشته‌ای که حاکمیت برای دراویش تفسیر و اجرا میکند سبب شده که اکنون عده کثیری از برادران و خواهران جلای وطن کرده و رنج سفر برخود و خانوادهایشان گزیده و از سرزمین پدری دور شوند و از دیدار عزیزان محروم.
برادران و خواهران عزیز؛ بسیاری از ما زندانیان در تیررس مستقیم حاکمیتی قرار گرفتیم و رنجها و شکنجه‌ها شدیم که امروز بعضی از شما با ایادی آنها که لباس فقر بر تن دارند، عکس یادگاری میگیرید!
حسینعلی کاشانی و دیگر نمایندگان تحمیلی به حضرت اقای مجذوبعلیشاه؛ بارها مخالفت با جمهوری اسلامی و قانون یک طرفه‌ی آنان را، مخالفت با قطب و مولایمان اعلام کردند، و درحق مولای عزیزمان و برادران و خواهران زندانی دسیسه‌ها کردند.
علت آنکه امروز شما عزیزان در دیگر کشورها به عنوان مظلوم و ستمدیده مینگرند و طبق قوانین حقوق بشری و بین لمللی با شما برخورد میشود! به واسطه عمل و تفسیر همین قوانینی است که این نظام با شما انجام داده.
اگر امروز شما عزیزان در خارج از کشور، جامعه جهانی را به قضاوت میگیرید، بواسطه خرد شدن استخوان‌های برادران و خوهران شما و زجرها و شکنجه‌هایی است که در دوران بازجویی و زندان متحمل شدند و بواسطه تحمل توهین‌ها و تحقیرهایی است که دوستان! نمایندگان تحمیلی بر ما روا کردند.
عزیزان این دل نوشته و تمنایی است که ما تعدادی از زندانیان، از برادران و خواهران خود داریم که حداقل حقوق انسانی آنها، در خارج از این زندان بزرگ را دارا هستند و با امنیت و آسایش نسبی زندگی میکنند. ( اگر دستگیر نیستید حداقل پاگیر نباشید).
حتما عده ای از شما عزیزان بعد از طی مراحل قانونی در غربت و کسب مدارک، قصد برگشت و دیدار با خانواده‌های خود را دارند، که خیلی هم خوب است، ولی آگاه باشید! اگر امروز شما با نمایندگان تحمیلی و دشمنانی که لباس دوست برتن دارند عکس میگیرید! و این ملعبکان حکومتی را حمایت میکنید، بدانید این خیانتی است به تمام رنج‌ها و خونهای ریخته شده برادران و خواهرانتان، این خیاتی است به تمام دردهای و مسمومیت‌های مولایمان حضرت اقای دکترنورعلی تابنده، این خیانت است به خون شهید درویش وحید بنایی، شهید ثلاث، سردارشهید محمد راجی و شهید محمداسحاق آبادی و خیانتی است به جان‌های عزیزی که در تخریب حسینیه قم، بروجرد، اصفهان… در راه عشق پر پر شدند و حبس برادران و خواهرانتان و رنج خانوادهایشان، و نقص عضوهایی که برادران شما رنج آنرا تا پایان عمر بهمراه دارند…!
امروز شما که در خارج از ایران هستید که به زندانی بزرگ تبدیل شده، اگر با نام درویشی خود را به نهادهای حقوق بشری معرفی کردید و اعلام داشتید که از اذیت و آزار جمهوری اسلامی به تنگ آمده‌اید، نمی توانید با نمایندگان حکومتی دست دهید که خط به خط برنامه‌ی نوشته شده سیستم امنیتی را بر کلیت سلسله پیاده کرده اند!
بدانید که؛ شما هم ناخواسته پیاده نظام این لشگر تاریکی شده اید!

شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر

دوستدار و دلتنگ شما عزیزان

تعدادی از دراویش زندانی گلستان هفتم

منبع : جریده ثبت گلستان