فترت و باب ولایت

۳۷۰

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش – پیشتر درباره «دوران فترت» و امر ولایت گفتاری ارائه شده است؛ در پی تقاضاهای مکرر علاقه مندان و پرسشهای بی شماری که دراین زمینه شده است این برنامه تکمیلی تهیه و تنظیم شده است. تکلیف اصحاب در دوران فترت چیست؟