فحاشی یکی از هواداران آقای حاج محمد تابنده و نمایندگان اربعه افتخاری

۴۰۰

این هفته به طرح پرسش از آقای حاج محمد تابنده و میریونس جعفری اصل اختصاص دارد.

پیشاپیش از مخاطبان بابت «کاربرد الفاظ، رکیک توهین‌آمیز بکاربرده شده از سوی آقای لک از درود لرستان» پوزش می‌طلبیم. پیامها و نظرات طرح شده در مطالب ارسالی، الزاماً بازتاب دیدگاه ما یا مورد تأیید ما نیست و به جهت گردش آزاد اطلاعات و روشنگری می باشد.