ادعای آقای حاج حسینعلی کاشانی در منبر که می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌سازی‌های‌ قضایی علیه قطب دراویش شود

۴۹۴

آقای حاج حسینعلی کاشانی در دوران حصر خانگی دکتر تابنده ادعاهایی را علیه ایشان در تریبون‌های رسمی سلسله مطرح ساخت که می‌تواند مصداق بارز وارد آوردن دروغ، تهمت و افترا علیه قطب دراویش گردد.
آقای افشین ساجدی حقوقدان، تحلیلگر و عضپ کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به موارد قانونی، مصادیق عمل مجرمانه آقای حسینعلی کاشانی علیه آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب دراویش گنابادی را بیان می‌کند.

در همین رابطه : 

اطلاعیه گردانندگان اینفوصوفی؛ خطاب به آقای حاج محمد تابنده و سایر آقایان نمایندگان اربعه افتخاری