اطلاعیه شماره ۱۱ کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۴۴۲

اطلاعیه شماره ۱۱ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

در پی درخواستهای مجدانه  «کمپین دادخواهی جناب آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه» از آقای حاج حسینعلی کاشانی و طرح این تقاضا از ایشان که از اجازه های کتبی فقری خود – صادره توسط اقطاب سلف آقایان رضاعلیشاه، محبوبعلیشاه و مجذوبعلیشاه – رونمایی کنند، و  سکوت ممتد آقای کاشانی در قبال این سئوال مهم ، اکنون  مشاهده میکنیم که برای نخستین بار در تاریخ ششم آذرماه ۱٣۹۹ جناب آقای جذبی ثابتعلیشاه با استناد به اجازه شفاهی حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده ملقب به رضاعلیشاه مندرج در کتاب خورشید تابنده برای آقای کاشانی یک اجازه کتبی صادر نموده اند. این اجازه کتبی که مستند به یک اجازه شفاهی مربوط به سی- چهل سال قبل است، بخودی خود ثابت میکند که آقای کاشانی در تمام طول این مدت هیچگونه اجازه کتبی مستقلی نداشته اند. درعین حال حدود اجازه آقای کاشانی نیز در این ورقه کتبی توسط آقای جذبی ثابتعلیشاه کاملا مشخص است و ایشان فقط اجازه محدود دخالت در امور فقری به شرح مذکوره در ورقه مزبور را دارند که آن هم مربوط به بلاد و مناطقی است که در آنها مجاز، ماذون و یا شیخی حضور نداشته باشد. به این دلیل دخالتهای آقای کاشانی در طول سالهای گذشته، بیش از پیش محل تأمل و پرسش میباشد.

اعضا کمیته حقیقت یابِ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

جمعه هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه خورشیدی

اطلاعیه شماره ۱ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۲ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۳ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۴ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۵ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

بیانیه فوری کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۶ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه گردانندگان اینفوصوفی

اطلاعیه شماره ۷ کمپین دادخواهی دکتر تابنده

اطلاعیه شماره ۸ کمپین دادخواهی دکتر تابنده 

اطلاعیه شماره ۹ کمپین دادخواهی دکتر تابنده

اطلاعیه شماره ۱۰ کمپین دادخواهی دکتر تابنده