پرسشی پیرامون اجازه صادره برای آقای حاج حسینعلی کاشانی

۷۵۰

آقای افشین ساجدی تحلیلگر و حقوقدان در واکنش به انتشار متن فرمانی مکتوب از سوی آقای سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه برای آقای حسینعلی کاشانی با طرح پرسشی پیرامون صدور چنین فرمانی خواستار رفع شبهات در مورد متن مذکور گردیده‌است.

در همین رابطه : 

اطلاعیه گردانندگان اینفوصوفی؛ خطاب به آقای حاج محمد تابنده و سایر آقایان نمایندگان اربعه افتخاری

اعلامیه آغاز هفته طرح پرسش از آقایان حاج محمد تابنده و میریونس جعفری اصل

سخنی چند با آقای حاج محمد تابنده

فحاشی یکی از هواداران آقای حاج محمد تابنده و نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت دوّم از مجموعه پرسشها از آقای حاج محمد تابنده و میر یونس جعفرى اصل دو تن از نمایندگان اربعه افتخاری

پرسش آقای مهراد جم مدیرمسئول جریده ثبت گلستان از آقای حاج محمد تابنده

ادعای آقای حاج حسینعلی کاشانی در منبر که می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌سازی‌های‌ قضایی علیه قطب دراویش شود 

پرسشی از آقای حاج حسینعلی کاشانی در مورد فقهایی که وی به آنها ارادت می‌ورزد