پرسش از آقای حاج محمد تابنده پیرامون دست اندازی مجرمانه به موقوفات سلسله گنابادی توسط ایشان

۱,۱۴۱

آقای افشین ساجدی، تحلیلگر و حقوقدان و از اعضا کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده ، با اشاره به سخنرانی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی پیرامون موضوع وقف و همچنین با توجه به سوابق سوء آقای حاج محمد تابنده در امر دست اندازی مجرمانه به موقوفات سلسله نعمت اللهی گنابادی (نظیر دست اندازی به حسینیه کرمان) خواستار روشنگری آقای حاج محمد تابنده پیرامون غصب و دست اندازی در موقوفات سلسله بویژه در امر تولیت حسینیه کرمان شدند.