توطئه حصر و پرسش آقای مهراد جم از آقای محمد تابنده پیرامون فروش دولتسرای زمرد

۴۶۷

در این فایل تصویری مدیرمسئول ثبت جریده گلستان آقای مهراد جم با اشاره به سخنرانی آقای دکتر نورعلی تابنده در مورد دولتسرای زمرد متعلق به آقای سلطانحسین تابنده ملقب به رضاعلیشاه، اقدام به فروش این دولتسرا از سوی آقای حاج محمد تابنده را در راستای تحقق توطئه حصر و محدودیت‌های اعمال شده بر دکتر نورعلی تابنده برای زمینه‌چینی و مقدمات اعمال محدودیت بر قطب سلسله گنابادی برشمرده و خواستار پاسخگویی آقای حاج محمد تابنده در این‌باره شد.