مصداق موریانه فقری در فرمایشات دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۴۸۱

جناب آقای حسینعلی کاشانی، آیا جز این است که “موریانه فقری” به جانوری “فقیرنما” گفته میشود، که با فقرا رفت و آمد دارد، اما از جنس آنها نیست؟
آقای حسینعلی کاشانی اگر شما درویش هستید و آخوندها ی حکومتی، ضد مکتب درویشی هستند، پس چگونه میشود که شما به آنها ارادت می ورزید و آنها برای شما اجازات پیاپی و مدرک دکترا صادر می کنند؟ شما در میان دراویش چکار میکنید؟ چگونه میشود فردی چون شما با این سوابق و خصائل، به عنوان نماینده بر جامعه فقر و درویشی تحمیل شود؟ چگونه قطب دراویش ممنوع الصحبت و ممنوع الملاقات و مسموم و نهایتا شهید میشود، اما در همانحال همه جا زیرپای شما فرش قرمز میگسترانند و با نقل و نبات و ساز و دهل و عود و اسفند و میکروفن و دوربین از شما استقبال میکنند، و سر به پای شما میسایند؟ صادقانه بفرمایید آیا مصداق روشنتری از شخص خودتان و همدستانتان در گروه اربعه یعنی حاج محمدتابنده، میریونس جعفری و غلامرضا هرسینی برای مفهوم “موریانه فقری” سراغ دارید؟