شیوه های خدشه واردکردن به فعالیت رسانه های مردمی

۵۹۳

روح الله زم شهید گرانقدر راه راستی و راستگویی است.
آمدنیوز یک رسانه افشاگر بود. آمدنیوز اخباری را منتشر می کرد که ناظر بر اختلاسها ، چپاولها ، دست اندازی ها بر بیت المال ، بیچاره کردن مردم و انتقال میلیاردها دلار به خارج کشور و گشایش دهها حساب بانکی و تلنبار کردن پول بیت المال از جیب مردم به حسابهای بانکی خارج کشور و تضییع حقوق مردم بود. در این گفتار به جدل میان جناحهای قدرت که منابع خبری آمدنیوز بودند اشاره می شود. چون جناحهای قدرت که نمی توانستند انحصار را از آن خود بکنند خواهان تعطیلی آمدنیوز بودند. جناحهای قدرت از چه روشهایی برای خدشه وارد کردن به آمدنیوز و فریب روح اله زم استفاده کردند؟

مجموعه گفتارهای دکتر سیدمصطفی آزمایش