کینه توزی و تنفر نمایندگان اربعه نسبت به دکتر نورعلی تابنده و یاران ایشان

۵۴۳

سال گذشته نمایندگان اربعه افتخاری به مناسبت مرگ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیروی سپاه پاسداران بازوی نظامی جمهوری اسلامی در خارج کشور پیام تسلیتی صادر کردند. این پیام تسلیت در خبرگزاری رسمی سلسله – مهر تابنده – نیز منتشر شد. در هفته های اخیر با خبر درگذشت اسفبار پیر دیرآزادیخواهی دکتر محمد ملکی از یاران دکتر نورعلی تابنده روبرو شدیم این در حالی است که اکنون با گذشت چند هفته از رحلت دکتر محمد ملکی هیچ واکنشی از سوی نمایندگان اربعه و حتی پیام تسلیتی از سوی آنها صادر نشده است. آیا این دشمنی و کینه توزی و نفرت نمایندگان اربعه افتخاری نسبت به شخص دکتر نورعلی تابنده و یاران وفادار ایشان بشمار نمی رود؟

عدالت در راه است …