پیام به آقای عطاءالله مهاجرانی

۲۷۵

سؤالی پیرامون برچسب «درویش داعشی» به‌کارگرفته شده از سوی آقای دکتر عطاءالله مهاجرانی علیه دراویش گنابادی در واقعه گلستان هفتم