شب یلداست

۹۱۰

شب یلداست
در بلندای یلدا روح الله
نام بلندت بر بام شرف
گرما بخش نهضت رهائی بخش ایران شد
در چهار دهه حاکمیت ضحاک تازی
خیل جوانان سربدار
رقصان بر سردارها
حلاج وش انا الحق گویان
درفش کاویانی را بر افراشته
زین پس با دلی پرخون
چو مجنون
نام زم را زمزمه گویان
بر هزاران گوش
لیلی های آزادی بخوانند
نام زم معناگر
معنای عشق و عاشقی
نام زم
معناگر دلدادگی و عاشقیست
لیلی زم بیگمان
آزادی و آزادگیست
زم با نگاهی پر ز شور زندگی
و قلبی مطمئن
در صدا سیمای ضحاکی
به آرامی
بگفتا
پایکوبی عاشقان اندر خیابان
اعتراض بربند و زنجیرهاست
اعتراضات است
بر اینهمه بیداد

نام زم شد زمزمه عاشقی
عاشقان راه آزادی
قصه زم را در فردای روز شاد آزادی
در کتاب درسی
نوباوگان آرند
نام زم شد تا ابد جاوید
در کنار نام آرش و نام بابک
تا که از ایران و ایرانی اثر باشد
راه زم در آزادی و آزادگی پرثمر باشد

اثری از: هیچکس

 

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.