یادبود و بزرگداشت اولین سالگرد عروج ملکوتی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۵۳۵

تجلیل جایگاه دکتر نورعلی تابنده به مناسبت اولین سالگرد عروج ملکوتی حضرت آقای مجذوبعلیشاه

 فرمایشات دکتر سیدمصطفی آزمایش