پرسش پیرامون وضعیت دراویش زندانی و خانواده‌هایشان

۵۵۵

در ویدئو آقای ساجدی با اشاره به وضعیت دراویش زندانی و خانواده‌هایشان و تضییع حقوق ایشان، خواستار توضیح دست‌اندرکاران رسیدگی به امور دراویش زندانی شده و علت قطع مقرری مادر آقای بهنام محجوبی را جویا شده‌اند.