دکتر نورعلی تابنده مؤسس و واضع مکتب مجذوبعلیشاهیه؛ قسمت اول

۳۹۲

دلایل ارسال رُسُل از دیدگاه قرآن مجید چیست؟

در این گفتار اشاره خواهیم کرد که در قرآن مجید برپایی «عدل و قسط» از عمده ترین دلایل ارسال رسل برشمرده شده است.

توزیع نامتناسب ثروت و بی عدالتی باید با برپایی اصل جوانمردی، ایثارگری، مدارا و بخشش در جامعه برچیده شود تا اصول قرآن مجید در جامعه رعایت گردد.

راه تعالی جامعه بشری برای ساخت مناسبتهای اجتماعی جدید برای رعایت عدل و قسط و برپایی اصول جوانمردی و ایثار چیست ؟

دیدگاه دکتر نورعلی تابنده در مورد سیاست و تعریف درویشی

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش برگرفته از تعالیم دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه