قتل‌های زنجیره‌ای و‌توطئه‌های حکومتی علیه مکتب فقر و درویشی؛ قسمت دوّم

۴۱۲

دیدگاه سعید حجاریان تئورسین دستگاه‌ امنیتی-اطلاعاتی نظام حکومتی

پیرامون قطبیت در طرایق صوفیانه در ایران

در این گفتار به بررسی دیدگاه سعید حجاریان، طراح و از مهره‌های اصلی نظام امنیتی وزارت اطلاعات و‌نقش وی در کادرسازی نیروهایی نظیر سعید امامی-اسلامی مجری اصلی ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای خواهیم پرداخت.

در همین رابطه : 

قتل‌های زنجیره‌ای و‌توطئه‌های حکومتی علیه مکتب فقر و درویشی؛ قسمت اوّل