وظیفه مستقّل عرضه کردن چهرهٔ عرفان واقعی در جهان/قسمت اوّل

۵۲۷

در این گفتار به چگونگی تشکیل سیستم امنیتی که بعد از فوت آیت الله خمینی جهت انحلال سلاسل و طرایق درویشی در ایران پایگذاری شد، می پردازیم و پیشنهاد حضرت آقای مجذوبعلیشاه جهت تاسیس رسانه ای در خصوص پوشش دادن به اخبارسلسله گنابادی در خارج از ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

مجموعه آموزه های دکتر سید مصطفی آزمایش