مصاحبه با آقای امیرعلی لباف در مورد وضعیت ایشان

۴۶۵

این مصاحبه به حدود یکسال وچهار ماه پیش اختصاص دارد که توسط یک خبرنگار ایتالیایی تهیه شده است.