وحید بهشتی فعال حقوق بشر از توطئه علیه دراویش گنابادی خبر می دهد

۲,۵۶۶

وحید بهشتی درمصاحبه با ایران اینترنشنال: همزمانی تشکیل دادگاههای فرمایشی دراویش با دادگاه اشخاصی زیر عنوان داعش،در امتداد توطئه ای عظیم علیه دراویش است که ازهمان شب۳۰ بهمن از”لندن”آغاز شد.