سوم اسفند روز درویش ؛ دکتر سیدمصطفی آزمایش

۳۶۵

اشاره به رخدادهای مهم تاریخی در روز سوم اسفند و اقدامات تخریبی حکومت علیه تصوف و عرفان و سرکوب دراویش در چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی بر ایران