مستند «بهنام محجوبی»

۷۴۶

بهنام محجوبی یکی از صدها شهروند ایرانی است که با روش مسمومیت دارویی و عدم رسیدگی درمانی مناسب در زندان‌‌های جمهوری اسلامی کشته می‌شوند. این مستند کوتاه به زندگی سیاسی و نحوه قتل او توسط جمهوری اسلامی با همکاری بخش درمان زندان‌ها می‌پردازد.

  کاری از تلویزیون آزادی