معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه هشتم

۵۱۰

در این گفتار اشاره‌ای به فعالیت‌های آکادمیک، اجتماعی و مدنی جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و معرفی جریانات فکری – اجتماعی در دهه‌های پیش و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ می‌پردازیم.

در این قسمت به بررسی دیدگاه‌های دکترنورعلی تابنده در ارتباط با آشنایی با انسان و اهمیت انسان و جایگاهش به عنوان یک موجود مدنی اشاره خواهیم کرد.

در همین رابطه :

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه نخست

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه سوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه چهارم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه پنجم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه ششم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه هفتم