واکاوی نکات، در مکالمه تلفنی آقایان جذبی و صلاحی

۹۴۹

در این فایل تصویری آقای حمید قره گزلو، عضو انجمن پاسداشت حقوق بشر و مسئول گروه اقدام ایران در دفتر بین المللی «آزادی مذاهب» در وزارت خارجه آمریکا به واکاوی نکات مندرج مبسوط در گفتگوی تلفنی آقایان مهندس سیدعلیرضا جذبی و محمداسماعیل صلاحی می‌پردازد.

در همین رابطه :

نکاتی چند پیرامون گفتگوی تلفنی آقایان سیدعلیرضا جذبی و محمداسماعیل صلاحی