معرفی کتاب ؛ «گوهر دریای عشق»

۵۴۵

گوهر دریای عشق برگردانی از کتاب مستطاب بحرالمحبه فی اسرار الموده یا احسن القصص در تفسیر سوره یوسف (ع)

نوشته: شیخ احمد غزالی ، قطب هفتم سلسله نعمت اللهی با مقدمه ای از مربی عرفان جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

مترجم : افشین ساجدی

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par afshin sajedi (@afshin.sajedi)