تأثیر نیروی مغناطیس بر نیروی جاذبه زمین؛ جلسه سوم

۹۷۸

آیا انسان ظرفیت افزودن بر میدان مغناطیسی اطراف خود را دارد؟ اگر بلی، چگونگی افزایش نیروی مغناطیسی. آیا تمرینات و ممارست‌ها زیر نظر مربی برای افزایش ظرفیت میدان مغناطیسی اطراف انسان ارتباطی با اعتقادات و باورهای مذهبی دارد؟ آیا با تقویت نیروی مغناطیسی اطراف موجود زنده می‌توان بر جاذبه زمین غلبه کرد؟

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

از همین مجموعه گفتار: 

ظهور شَمَن‌ها و انقراض نظام درویش‌کُش سلطانمحمد خوارزمشاه

بیشتر بخوانیم: 

انسان مغناطیسی «انسان، آسمان و زمین»؛ جلسه سوم