تأثیر کارکرد مغناطیس انسانی بر تحولات تاریخی ؛ جلسه چهارم

۳۶۳

حاج آقامیرزا محمد استرآبادی کیست و نقش این آزادمرد نیرومند مغناطیسی از دیار هند در چگونگی شکست ارتش تزار روسیه در دوران فتحعلیشاه قاجار چه بود؟

اشارات اشعار:
دیوان غزلیات شیخ اجلّ سعدی شیرازی:
ما در خلوت به روی غیر ببستیم
از همه بازآمدیم و با تو نشستیم
هر چه نه پیمان دوست بود بریدیم
هرچه نه پیوند یار بود گسستیم
مردم هشیار از این معامله دورند
شاید اگر عیب ما کنند که مستیم

 

از همین مجموعه گفتار: 

ظهور شَمَن‌ها و انقراض نظام درویش‌کُش سلطانمحمد خوارزمشاه

بیشتر بخوانیم: 

انسان مغناطیسی «انسان، آسمان و زمین»؛ جلسه سوم