غیبت امام و حیرت امت

۵۵۱

در این گفتار از تلاش خلفای عباسی برای تغییر در سرنوشت امامان شیعه خواهیم گفت.

مبارزه خلفای عباسی با ناسیونالیزم ایرانی از یک طرف و تلاش برای تثبیت مشروعیت از طریق ترور و حذف و حصر امامان شیعه از طرف دیگر، از جمله مباحثی است که به تفصیل در این قسمت تشریح می‌گردد.

مقصود از «عصر غیبت تامه کبرا» و «دوران حیرت شیعیان» چیست؟ نگاهی به تاریخ تشیع در دوران خلفای عباسی.