پوشاندن موی سر ربطی به دین ندارد

۴۵۰

افشین ساجدی حقوقدانِ عضو انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در اتحادیه اروپا در این ویدئوی تصویری به مقوله حجاب پرداخته و با اشاره به سرکوبی بانوان در دیکتاتوری آخوندی از اعمال خشونت نسبت به بانوان در ایران می گوید.
چگونگی بکارگیری حجاب در ایران به عنوان پوشش که ارتباطی با آیات قرآن ندارد. واژه حجاب در هیچ کجای قرآن به معنی پوشش بکار نرفته است . با احادیث مخالف قرآن مجید چه باید کرد؟

v