ماه نخشب؛ قسمت دوم

۳۸۹

از ابومسلم خراسانی، قیام وی علیه بنی‌امیه و چگونگی برپایی حکومت عباسیان چه می‌دانید؟ تشریح چگونگی بکارگیری ابزارهای علمی و عرفانی توسط المقنع برای ایجاد تحول در تاریخ علیه حکومت عباسیان.
آنچه که باید از سرنوشت المقنع و نقش مؤثر وی – در برپایی جنبشی علیه خلافت عباسیان که وی بنیانگذارش بود – جهت تحول در تاریخ بدانیم.

در همین رابطه : 

 ماه نخشب قسمت اول