توضیحاتی پیرامون مهندسی جانشینی و شرط نص صریح و صحیح

۳۶۰

در این فایل تصویری حمید قره گزلو عضو انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و مدیر مسئول ایران در نشست بین‌المللی آزادی عقاید و ادیانِ وزارت خارجه آمریکا نسبت به وظیفه مستقل محوله به جناب آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش و شرط برخورداری از نص صریح و صحیح پیرامون موضوع جانشینی و امر تجدید بیعت برای پاسخ به پاره‌ای از شبهات توضیحاتی را ارائه نموده‌است.