پیام روشن دراویش تجدید بیعت نکرده به جماعت تجدید بیعت کرده

۴۷۶

سلسله گنابادی از فردای سوم دیماه ۱۳۹۸

در فردای سوم دیماه ۹۸؛ عده ای از فقرای سلسله گنابادی جمع شدند و در فضای سنگین عاطفی ناشی از خلاء ناگهانی و غافلگیرکننده و باورنکردنی ناشی از رحلت قطب بزرگوار خود که به آنها وعده زندگانی یکصدوبیست و یکساله داده بودند، با فردی بعنوان جانشین حضرت آقای مجذوبعلیشاه تجدید بیعت کردند، بدون آن که وجود یک نص صحیح اعم از لسانی یا کتبی صادر شده در شرایط مبتنی بر اراده آزاد «ناص» برآنها ثابت شده باشد.

این نحوه تجدید بیعت ایراد و اشکال فراوان داشت، اما با اینحال کسانی که تسلیم فضای عاطفی مزبور نشده بودند با سکوت و اغماض از کنار آن عبور کردند و در بین خودشان گفتند «این افراد دلشان خواسته رفته تجدیدبیعت کرده‌اند و به کسی ربطی ندارد».

اما کار از آنجا ایراد پیدا کرد که خیلی سریع و درفاصله کوتاهی، ناگهان افراد تجدید بیعت کرده بعوض اینکه درویشی کنند و سرجایشان بنشینند و سرگرم کارشان شوند، پایشان را صد زرع از گلیمشان درازتر نمودند و به خرده گیری از تجدیدبیعت نکرده‌ها پرداختند و به آنها گفتند که شما چرا دنبال ما راه نمی افتید و از ما تقلید نمیکنید و در امر تجدید بیعت اما و اگر مینمایید؟

بعد که با سکوت و آرامش تجدید بیعت نکرده ها مواجه شدند بازهم لنگشان را چند فرسخ بیشتر از گلیمشان دراز تر کرده که : اگر تجدید بیعت نکنید یا خائن و مرتد هستید و یا خودتان خیالی در سر دارید و صاحب ادعائید.

بعد هم با راه اندازی شبه سمینارهایی در خصوص ضرورت اطاعت از ولی مرشد آیات و روایات خواندند و حکایت حاج میرزا کیوان قزوینی را بطرزی کودکانه و تصنعی به میان کشیدند.

حاصل استدلال عوامفریبانه «کاسبان تحمیل تجدیدبیعت زورکی» به این شرح است:

مگر نه آنکه بارها گفته اند و همه شنیده اند که زمین یک لحظه هم از حجت خدا خالی نمیماند؛
مگر نه آنکه حضرت آقای مجذوبعلیشاه رحلت کرده اند؛
پس بالضرورت باید کسی جایگزین ایشان باشد!
حال این شخص از نظر ما همان کسی است که با او تجدید بیعت کرده ایم، اگر او را برسمیت میشناسید شما نیز بلادرنگ بااو بیعت کنید. اما اگر اورا برسمیت نمیشناسید بگویید چه کسی را برسمیت میشناسید و با چه کسی میخواهید بیعت کنید؟ یا چرا نمیخواهید بیعت کنید؟

اینکه این افراد تا اینجا جلو آمده که در جهان آزاد قرن بیست و یکم با این سخافت به خودشان اجازه دخالت در امور اعتقادی دیگران را میدهند و بااین وقاحت سایرین را تحت بازجویی و بازخواست میگیرند، ناشی از آن است که تجدیدبیعت نکرده ها بارعایت اصول پایه ای منشور حقوق بشر، به آزادی تصمیمگیری سایرین احترام میگذاشتند و حرمت حریم خصوصی سایر آحاد جامعه را رعایت میکردند.

به این دلیل، تاکنون کسی از جماعت «تجدیدبیعت نکرده ها» نپرسیده بودند که شما چرا آقایی را که با او تجدید بیعت کرده اید، به رسمیت شناخته اید؟ شما به چه دلیلی جوسازی میکنید و به سایرین هزار برچسب میچسبانید؟

نمیشود با تمسک به این اصل که زمین از حجت خدا یک لحظه هم خالی نیست، با هرکسی بیعت کرد. بیعت با یک فرد فقط درصورتی ممکن و مقبول و مشروع است که مبتنی بر وجود نص باشد. اگر نصی وجود نداشته باشد، که با هرکسی نمیشود بیعت کرد.

آنها که بیعت نکرده اند منکر ضرورت وجود «نص» نیستند، میگویند تا شخصی بعنوان فرد صاحب نص خودرا معرفی نکند و ما نسبت به صحت صدور نص او از طرف ولی سابق ایقان پیدا نکنیم، هرگز با فرد دیگری بیعت نخواهیم کرد.

این استدلال بسیار محکم و خلل ناپذیر است. اکنون، ضرورت دارد تا آن کسانیکه تجدیدبیعت کرده اند، صحت نص شخصی را که با او بیعت کرده اند به اثبات برسانند.

از آنجا که حضرت آقای مجذوبعلیشاه بنا به تکرار مکرر خود از تاریخی که معین فرمودند یعنی روز پانزده اسفند ۱۳۹۶ تا آخرین فرمایشی که در مصاحبه با مدیرخبرگزاری مهرتابنده در بیدخت فرمودند همه وقت اظهار داشتند که :

من آزاد نیستم. 

در نتیجه هر قول یا نوشته ای که به عنوان نص از سوی ایشان ارائه گردد فاقد شرایط صحت بوده و مقبول نیست.

لازم به ذکر است که سند یک سطری مورخ ۱۳۹۱, نیز با سند مورخ فروردین ۱۳۹۴ اطاله و ازاله شده و قابل استناد نیست.

اکنون ضرورت دارد کسانیکه با فردی بعنوان جانشین آقای مجذوبعلیشاه تجدید بیعت کرده اند باید در کجا و به چه نحوی سندی مقدم بر تاریخ پانزده اسفند۱۳۹۶ رویت نموده اند؟

کسانیکه بیعت نکرده اند خواهان مشاهده آن سند هستند.

اینهم پیام روشن فقرای تجدید بیعت نکرده به جماعت تجدید بیعت کرده است:

خانمها و آقایان تجدید بیعت کرده با آقای مهندس جذبی، شما در جایگاهی نیستید که مشروعیت منحصر نمودن سلسله گنابادی را به خودتان داشته باشید. پیش از هر ادعایی، بر شما لازم است تا یا سند صحیح نص جانشینی سابق و‌ مقدم بردوران حصر حضرت آقای مجذوبعلیشاه و صادر شده از سوی ایشان را ارائه دهید یا دست از دست اندازی به امور سایرین بردارید.

جمعی از فقرای تجدیدبیعت نکرده