توضیحاتی دربارۀ نشست نیمه خصوصی آقای دکتر شهرام پازوکی با موضوع نصّ جانشین؛ بخش دوم

پیوند بحث «جانشینی» با مبحث «نصّ صحیح و صریح» مبتنی بر اراده آزاد «ناص»

۴۰۵

در این گفتار پیرامون نشست نیمه خصوصی آقای شهرام پازوکی با موضوع «نص جانشینی» نکاتی را با عنوان : پیوند بحث «جانشینی» با مبحث «نصّ صحیح و صریح» مبتنی بر اراده آزاد «ناص» پرداخته شده است.

قسمت اول از همین مجموعه: 

درخواست توضیح از آقای دکتر شهرام پازوکی پیرامون یک اتهام شگفت آور؛ بخش نخست