توطئه نهادهای امنیتی علیه جان حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه؛ بخش سوم

بخش سوم

۴۲۴

در این گفتار به مجموعه توطئه‌های نهادهای امنیتی-اطلاعاتی علیه سلسله گنابادی و بویژه قطب جلیل‌القدر سلسله گنابادی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده و سو قصدهای پیاپی به ایشان با هدف امحاء درویشی در ایران می‌پردازیم.
بیان تاریخچه تحرکات حکومتی در دهه هشتاد علیه طریقت گنابادی، تخریب حسینیه‌ها، دیدار دکتر سیدمصطفی آزمایش با آقای دکتر شهرام پازوکی به عنوان ناقل پیام نهادهای اطلاعاتی- امنیتی از ایران در بروکسل، انتشار خبری سراسرکذب به حضرت آقای مجذوبعلیشاه و انتساب آن دروغ به دکتر سیدمصطفی آزمایش، مواردی است که به آن پرداخته خواهد شد.

قسمت اول از همین مجموعه: 

درخواست توضیح از آقای دکتر شهرام پازوکی پیرامون یک اتهام شگفت آور؛ بخش نخست

توضیحاتی دربارۀ نشست نیمه خصوصی آقای دکتر شهرام پازوکی با موضوع نصّ جانشین؛ بخش دوم