ابهاماتی پیرامون فایل تصویری منتشرشده از دکتر نصراله تابنده

۵۰۶

آقای افشین ساجدی، عضو حقوقدان انجمن جهانی پاسداشت حقوق‌بشر درباره پاره‌ای از ابهامات مطروحه در فایل تصویری منتشره از آقای دکتر نصراله تابنده خواستار توضیحاتی برای روشنگری شده‌اند.