پرسش از آقای شهرام پازوکی پیرامون اجازه تشریح و تفسیر صالحیه

۴۳۴

 

دکتر دادرش فتحی پزشک متخصص و از اعضا کمیته حقیقت‌یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده در یک فایل تصویری پیرامون جلسه نیمه خصوصی آقای شهرام پازوکی در مورد اجازه ایشان برای شرح و تفسیر صالحیه پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند که با هم می‌بینیم.